Multipakiet Kredytowy

en

Procesowe zarządzanie Bankiem

 

Procesowe zarządzanie obiegiem dokumentów miedzy innymi związanych z procedurą udzielania kredytu, zaczynając od oferty, złożenia wniosku, wykonania zapytań do baz zewnętrznych (np. BIK) po wydanie decyzji kredytowej i wygenerowanie umowy.

Rozwiązanie to umożliwia elastyczne przejście na Zarządzanie Procesowe Bankiem, poprzez automatyzację i standaryzację obsługi kredytu, przyczyniając się tym samym do postawienia Banku na wyższym poziomie organizacyjnym oraz technologicznym.

 Procesy te są parametryzowane zgodnie z przyjętą w Banku ścieżką decyzyjną. Mogą być definiowane przez pracowników Banku lub przez pracowników SoftNet przy użyciu przyjaznych narzędzi administracyjnych.

Definiowane procesy

 

Pracownik Banku może obsłużyć Klienta z poziomu Centralnego Systemu Bankowego (front office). Klienci Banku mogą złożyć zapytanie używając kanałów elektronicznych - formatki XML udostępnione przez Bank na stronie WWW oraz w systemach bankowości elektronicznej eBankNet i eCorpoNet.

 

W ramach modułu możemy zdefiniować:

 • Procesy związane z produktami,
 • Procesy związane z przetwarzaniem i kontrolą,
 • Procesy związane z relacjami z Klientem.

  

Niezbędną częścią procesu udzielania kredytu jest ocena zdolności kredytowej kredytobiorców instytucjonalnych i osób fizycznych. Pozwala ona na rejestrację określonych sprawozdań wnioskodawców kredytobiorców. Wylicza wskaźniki finansowe dla podmiotów gospodarczych. W przypadku osób fizycznych wylicza określone wartości lub inne wskaźniki wymagane w regulacjach bankowych oraz Rekomendacji T (np. ZK, DTI).

Dodatkowo można wykorzystać funkcję SCORING (ocenę ilościową, jakościową i dodatkową), czyli punktową ocenę ryzyka kredytowego.

  

Procesy związane z produktami (udzielanie kredytu):

 • przedstawienie oferty,
 • przyjęcie wniosku,
 • zebranie niezbędnych dokumentów,
 • zapytanie do baz zewnętrznych (np. BIK),
 • ocena zdolności kredytowej,
 • podjęcie decyzji kredytowej,
 • podpisanie umowy kredytowej,
 • procesy obsługi kredytu - operacje księgowe, monitoring ekspozycji kredytowych, windykacja (miękka: telefon, upomnienie, wezwanie do zapłaty, twarda: wypowiedzenie, przedsądowe wezwanie).

 

 

Procesy zwiazane z relacjami z Klientem:

 • identyfikacja Klienta,
 • pełna informacja o posiadanych produktach kontowych i elektronicznych przez Klienta,
 • realizacja dyspozycji Klienta
 • rejestracja dostępów do bankowości,
 • informacja o rentowności produktów,
 • informacja o załączonych dokumentach,
 • rejestracja dokumentów Klienta.

 

 

Procesy zwiazane z przetwarzaniem i kontrolą:

 • kontrola realizacji wniosków kredytowych,
 • kontrola wykonania monitoringu ekspozycji kredytowych,
 • kontrola realizacji zdarzeń windykacyjnych,
 • kontrola dokumentów księgowych,
 • kontrola pracy systemów.

 

Drukowanie umów

 

Oprogramowanie DrukBankNet, pozwala na drukowanie umów kredytowych, depozytowych oraz innych wydawnictw opartych o dane z rachunku w postaci graficznej. Dane do umów przenoszone są automatycznie z systemu centralnego. System pozwala na definiowanie wielu wzorców i drukowanie ich na dowolnych drukarkach laserowych, atramentowych również w kolorach. Program działa przeglądarkowo.

 

 

 • dane do umów umieszczone są w bazie ORACLE (łącznie z archiwum),
 • zupełne wyeliminowanie plików typu dbf z systemu,
 • dostęp dla pracowników przez przeglądarkę,
 • brak przesyłania danych konfiguracyjnych ani danych do umów na stacje pracowników (wszystko odbywa się w obrębie bazy ORACLE),
 • obsługa umowy przez pracownika odbywa się w przeglądarce i jest bardzo intuicyjna,
 • wydruk umów do formatu .pdf, .odt z poziomu przeglądarki WWW,
 • konfiguracja i zarządzanie umowami w jednym miejscu przy czym równolegle może pracować kilka stacji roboczych na prawach administratora (sieciowość),
 • bardzo łatwe budowanie szkiców umów oparte o edytor tekstu OPEN OFFICE (bezproblemowa obsługa czcionek, tabel, grafiki, danych z rachunków),
 • łatwe budowanie multiumów (różne warianty tej samej umowy w zależności od klienta),
 • wygląd umowy niezależny od systemu operacyjnego,
 • zmniejszenie kosztów poprzez instalacje w jednym miejscu,
 • zarządzanie uprawnieniami zintegrowane z CAS (centralne zarządzanie uprawnieniami) i systemem centralnym.

Oferty kredytowe

 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2011 r.) nałożyła na banki obowiązek sporządzania formularza informacyjnego dla kredytów konsumenckich.

Moduł pozwala na wygenerowanie niezbędnych informacji kredytowych bez konieczności rejestrowania potencjalnego kredytobiorcy oraz bez konieczności zakładania rachunku. 
Funkcjonalność modułu pozwala określić wszystkie parametry potencjalnej umowy kredytowej, koszty i prowizję z nią związaną, wygenerować terminarz oraz dane finansowe niezbędne do sporządzenia formularza kredytowego.

Dodatkową korzyścią jest możliwość swobodnej edycji terminarza co pozwoli na dokonywanie całkowicie elastycznych symulacji spłat kredytów.

Rozszerzony moduł obsługuje cały wachlarz udzielanych kredytów w dużym stopniu podnosząc bezpieczeństwo Banku pod kątem tworzonych symulacji i udostępnianych informacji potencjalnym kredytobiorcom.

 

Dodatkowo moduł zapewnia:

 • unikalną identyfikację wystawionych ofert kredytowych,
 • archiwizację wystawionych ofert kredytowych,
 • zatwierdzanie „na drugą rękę” przygotowanych ofert kredytowych,
 • automatyczne generowanie kosztów i prowizji na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów kosztów i prowizji do każdego produktu kredytowego,
 • sporządzenie umowy kredytowej na podstawie wcześniej wystawionej oferty kredytowej.

 

Kontakt


 

 

Skontaktuj się z nami

@

SoftNet Sp. z o.o.

ul. Pana Tadeusza 8
30-727 Kraków

 tel.: +48 12 68 37 300
fax: +48 12 68 37 311

 e-mail: biuro@softnet.com.pl

Inspektor danych osobowych IODO

Agnieszka Pawlus
iodo@softnet.com.pl