Multipakiet Kredytowy

Procesowe zarządzanie Bankiem

 

Multipakiet kredytowy to automatyzacja procesu kredytowego na wszystkich etapach sprzedaży oraz obsługi produktów kredytowych. Rozwiązanie to umożliwia elastyczne przejście na Procesowe Zarządzanie Bankiem, poprzez automatyzację i optymalizację obsługi kredytu, przyczyniając się tym samym do postawienia Banku na wyższym poziomie organizacyjnym oraz technologicznym.

Procesowe zarządzanie obiegiem dokumentów miedzy innymi związanych z procedurą udzielania kredytu, zaczynając od oferty, złożenia wniosku, wykonania zapytań do baz zewnętrznych (np. BIK) po wydanie decyzji kredytowej i wygenerowanie umowy.

Oprogramowanie automatyzuje i standaryzuje:

 •  proces przygotowania oferty,
 •  proces rejestracji wniosku,
 •  proces oceny ryzyka kredytowego,
 •  proces podjęcia decyzji kredytowej, 
 •  proces podpisania i realizacji umowy.

Procesy te są parametryzowane zgodnie z przyjętą w Banku ścieżką decyzyjną. Mogą być definiowane przez pracowników Banku lub przez pracowników SoftNet przy użyciu przyjaznych narzędzi administracyjnych.


Zwiększ swoją przewagę rynkową i postaw Bank na wyższym poziomie organizacyjnym oraz technologicznym

 

Korzyści biznesowe

 

Automatyzacja procesu kredytowego to:

 • monitoring procesów na wszystkich etapach,
 • obsługa procesów kredytowych, decyzyjnych oraz zarządczych,
 • płynny przepływ zadań do wykonania dla poszczególnych użytkowników,
 • standaryzacja obiegu dokumentów pomiedzy oddziałami a centralą,
 • automatyzacja i optymalizacja procesów kredytowych,
 • krótszy czas od rejestracji wniosku w systemie do podjęcia decyzji kredytowej - obniżenie kosztów obsługi wniosków,
 • obiżenia ryzyka kredytowego oraz operacyjnego.

 


 

Multipakiet kredytowy to wsparcie obsługi sprzedaży oraz pelen monitoring produktów kredytowych oferowanych zarówno osobom fizycznym jak i klientowi korporacyjnemu. 

Niezbędną częścią procesu udzielania kredytu jest ocena zdolności kredytowej kredytobiorców instytucjonalnych i osób fizycznych. Pozwala ona na rejestrację określonych sprawozdań wnioskodawców kredytobiorców. Wylicza wskaźniki finansowe dla podmiotów gospodarczych. W przypadku osób fizycznych wylicza określone wartości lub inne wskaźniki wymagane w regulacjach bankowych oraz Rekomendacji T (np. ZK, DTI).

Rozwiązanie zapewnia realizację procesu oceny ryzyka kredytowego metodą scoringową. Gromadzi i przetwarza dane o sytuacji finansowej kredytobiorcy oraz wyznacza jego klasyfikację scoringową, co ułatwia ocenę sytuacji fiansowej i pozwala na stały monitoring w trakcie obowiązywania umowy kredytowej. Oferuje gotowe wzorce procesów oraz umożliwia pełną ich modyfikację w zależności od potrzeb Banku. 

Realizuje kompleksowe wsparcie monitoringu ekspozycji kredytowych i windykacji należności przeterminowanych (miękka: telefon, upomnienie, wezwanie do zapłaty, twarda: wypowiedzenie, przedsądowe wezwanie).

 

 AUTOMATYZACJA I OPTYMALIZACJA PROCESU KREDYTOWEGO NA WSZYSTKICH ETAPACH SPRZEDAŻY ORAZ OBSŁUGI PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

 

Obsługa umowy

 

Rozwiązanie pozwala na drukowanie umów kredytowych, depozytowych oraz innych wydawnictw opartych o dane z rachunku w postaci graficznej. Dane do umów przenoszone są automatycznie z systemu centralnego. System pozwala na definiowanie wielu wzorców i drukowanie ich na dowolnych drukarkach. 

Wybrane cechy:

 • dane do umów umieszczone są w bazie ORACLE (łącznie z archiwum),
 • zupełne wyeliminowanie plików typu dbf z systemu,
 • brak przesyłania danych konfiguracyjnych ani danych do umów na stacje pracowników (wszystko odbywa się w obrębie bazy ORACLE),
 • intuicyjna obsługa umowy przez pracownika w przeglądarce WWW,
 • wydruk umów do formatu .pdf, .odt z poziomu przeglądarki WWW,
 • konfiguracja i zarządzanie umowami w jednym miejscu z równoległą pracą kilku stacji roboczych na prawach administratora (sieciowość),
 • bardzo łatwe budowanie szkiców umów oparte o edytor tekstu OPEN OFFICE (bezproblemowa obsługa czcionek, tabel, grafiki, danych z rachunków),
 • łatwe budowanie multiumów (różne warianty tej samej umowy w zależności od Klienta),
 • wygląd umowy niezależny od systemu operacyjnego,
 • zmniejszenie kosztów poprzez instalacje w jednym miejscu,
 • zarządzanie uprawnieniami zintegrowane z CAS (centralne zarządzanie uprawnieniami) i systemem centralnym.

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z dnia 17 czerwca 2011 r.) nałożyła na Banki obowiązek sporządzania formularza informacyjnego dla kredytów konsumenckich.

Rozwiązanie pozwala na wygenerowanie niezbędnych informacji kredytowych bez konieczności rejestrowania potencjalnego kredytobiorcy oraz bez konieczności zakładania rachunku. 
Funkcjonalność modułu pozwala określić wszystkie parametry potencjalnej umowy kredytowej, koszty i prowizję z nią związaną, wygenerować terminarz oraz dane finansowe niezbędne do sporządzenia formularza kredytowego. Dodatkową korzyścią jest możliwość swobodnej edycji terminarza co pozwoli na dokonywanie całkowicie elastycznych symulacji spłat kredytów.

Rozszerzony moduł obsługuje cały wachlarz udzielanych kredytów w dużym stopniu podnosząc bezpieczeństwo Banku pod kątem tworzonych symulacji i udostępnianych informacji potencjalnym kredytobiorcom.

Dodatkowo zapewnia:

 • unikalną identyfikację wystawionych ofert kredytowych,
 • archiwizację wystawionych ofert kredytowych,
 • zatwierdzanie „na drugą rękę” przygotowanych ofert kredytowych,
 • automatyczne generowanie kosztów i prowizji na podstawie wcześniej zdefiniowanych szablonów kosztów i prowizji do każdego produktu kredytowego,
 • sporządzenie umowy kredytowej na podstawie wcześniej wystawionej oferty kredytowej.

Kontakt


 

 

Skontaktuj się z nami

@

SoftNet sp. z o.o.

ul. Pana Tadeusza 2
30-727 Kraków

 tel.: +48 12 68 37 300
fax: +48 12 68 37 311

 e-mail: biuro@softnet.com.pl

Inspektor danych osobowych IODO

Agnieszka Pawlus
iodo@softnet.com.pl