Systemy sprawozdawczo-analityczne

EuroBankNetC

 

Centralny system EuroBankNetC to kompleksowy system sprawozdawczo-analityczny, którego głównym zadaniem jest dostarczanie informacji o działalności Banku, wspomagających proces zarządzania nim. Do prezentacji danych zostały wykorzystane nowoczesne narzędzia graficzne, które uelastyczniają i poprawiają estetykę wydruku. 

 

Podstawowe zadania systemu:

 • sporządzanie sprawozdawczości obowiązkowej oraz sprawozdań na potrzeby sprawozdawczości ostrożnościowej, 
 • dostarczenie informacji o Kliencie,
 • monitoring pracy Banku,
 • dostarczenie informacji o kondycji ekonomiczno-finansowej Banku, wyniku finansowym oraz bezpieczeństwie,
 • dostarczenie informacji niezbędnych w procesie planowania oraz podejmowania decyzji w bieżących oraz strategicznych działaniach Banku,
 • pomoc w realizowaniu funkcji kontrolno-nadzorczych przez organy nadzorcze Banku,
 • dostarczenie informacji niezbędnych do zarządzania ryzykami występującymi w Banku.

 

System kompleksowo obsługuje sprawozdawczość obligatoryjną dla NBP, KNF, BFG. Spełnia wymagania sprawozdawczości obligatoryjnej oraz umożliwia przygotowanie raportów dla innych odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych Banku. Wspiera pełny zakres prowadzonych prac analitycznych.

Konkurencyjność

 

Główne funkcjonalności systemu:

 • w pełni zautomatyzowane sporządzanie sprawozdawczości obowiązkowej oraz sprawozdań na potrzeby sprawozdawczości ostrożnościowej 
 • sprawozdania ITS - pakiet sprawozdań (COREP, FINREP, Large Exposures, Liquidyty 2, Encumbrance) niezbędnych do raportowania państw członkowskich dla Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) 
 • sprawozdanie SHS (Securities Holding Statistics) - na potrzeby statystyki inwestycji w papiery wartościowe
 • spełnienie obowiązku sprawozdawczego dotyczącego Planu Przymusowej Restrukturyzacji - PPR, zgodnie z najnowszymi wymogami 
 • sprawozdanie NB300 - realizacja sprawozdawczości znaczących zaangażowań
 • sprawozdanie MONREP - na potrzeby zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do prowadzenia przez NBP polityki pieniężnej
 • pakiety sprawozdań FINREP/FINREP ITS, COREP/COREP ITS
 • sprawozdanie BFG - pakiet sprawozdań wynikających z Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 
 • możliwość sporządzenie raportów dotyczących ryzyka stopy procentowej oraz jego analizy poprzez zaczytanie danych zewnętrznych z systemu centralnego
 • wsparcie procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku, dostarczanie Organom Banku niezbędnych informacji z zakresu zdarzeń operacyjnych i zagrożeń z tym związanych
 • wsparcie przy zarządzaniu ryzykiem, m.in analiza ryzyk: kredytowego, koncentracji, walutowego, braku zgodności, zarządzanie płynnością Banku
 • definiowanie wydawnictw
 • CRDIV - wyliczanie normy krótkoterminowej LCR oraz długoterminowej NSFR
 • analiza depozytów i kredytów - MaxBank
 • scenariusze awaryjne w przypadku zachwiania płynności
 • nadzorcze miary płynności
 • zmienność instrumentów, analiza osadu na wkładach
 • wsparcie przy sporządzaniu planu finansowego Banku
 • raport o stanie finansowym Banku
 • analiza kredytów i depozytów
 • podstawowe wydruki księgowe: wydruk inwentarza, wydruk sald i kont syntetycznych, zestawienie sald i obrotów analitycznych, zestawienie sald i obrotów dla kont księgi głównej  

O spółce

 

 PROFESJONALNE SPRAWOZDANIA GENEROWANE W SYSTEMIE EUROBANKNETC KSZTAŁTUJĄ WIZERUNEK ORAZ UMOŻLIWIAJĄ OCENĘ BANKU PRZEZ INWESTORÓW I ORGANY NADZORCZE 

 

Dlaczego warto

 

Główne cechy systemu:

 • w pełni dostosowany do potrzeb Banków działających w zrzeszeniach,
 • bieżąca aktualizacja do nowych regulacji wprowadzanych w przepisach,
 • zautomatyzowane sporządzanie sprawozdawczości obowiązkowej, zarówno do NBP, jak i wynikającej z rozporządzenia CRR - sprawozdawczość ostrożnościowa aSISt, na rzecz polityki monetarnej (MONREP), w zakresie rezerwy obowiązkowej, na potrzeby Bilansu Płatniczego, pakiety sprawozdań FINREP, COREP, raporty NB300, raporty do BFG itp.,
 • uniknięcie obciążenia systemu transakcyjnego Banku,
 • zapewnienie wysokiej jakości danych wejściowych do sporządzania raportów,
 • elastyczność źródeł pozyskiwania danych do sporządzania raportów,
 • możliwość dostosowania systemu do typu i zakresu działalności Banku,
 • elastyczność oprogramowania i estetyka wydruków, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi graficznych,
 • kompleksowość rozwiązania umożliwiająca pełną integralność z hurtownią danych, ułatwiająca spełnianie coraz to nowych obowiązków sprawozdawczych,
 • działanie na bazie danych Oracle,
 • zapewnienie wysokiej jakości usług serwisowych przez dostępność wyspecjalizowanej kadry.

 

Kontakt


 

 

Skontaktuj się z nami

@

SoftNet sp. z o.o.

ul. Pana Tadeusza 2
30-727 Kraków

 tel.: +48 12 68 37 300
fax: +48 12 68 37 311

 e-mail: biuro@softnet.com.pl

Inspektor danych osobowych IODO

Agnieszka Pawlus
iodo@softnet.com.pl