Koordynator ds. zamówień

Nasza Misja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twoje obowiązki:

 • Koordynowanie zamówień
 • Koordynowanie zadań wewnątrz firmy
 • Wsparcie użytkowników używanych systemów
 • Instruowanie klientów w sytuacjach problemowych
 • Opracowywanie dokumentacji według przyjętych w zespole norm
 • Obsługa zapytań, problemów oraz innego typu zgłoszeń według istniejących procedur
 • Pełnienie funkcji łącznika między klientem, a administracją firmy
 • Monitorowanie i dokumentowanie zmian w obsługiwanych systemach

Nasze wymagania:

 • Dyspozycyjność
 • Zaangażowanie i chęć rozwoju swoich kompetencji
 • Umiejętność prowadzenia rozmów z klientami
 • Zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • Zdolność radzenia sobie ze stresem
 • Znajomość obsługi komputera oraz programów z pakietu MS Office

Co jest u Ciebie mile widziane:

 • Wykształcenie informatyczne lub ekonomiczne
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy

Co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie, umowę o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • Pracę w miłej atmosferze
 • Pełną wyzwań pracę w firmie, która jest w czołówce dostawców systemów i usług bankowych w Polsce
 • Pracę w nowoczesnym, nowo wybudowanym biurowcu w dobrej lokalizacji
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i zdobycia cennego doświadczenia zawodowego
 • Szkolenia dopasowane do profilu stanowiska pracy

Benefity:

 • Opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Ubezpieczenie na życie
 • Eventy i spotkania integracyjne
 • Karta Multisport
 • Dodatkowe zajęcia sportowe
 • Dodatkowe świadczenia socjalne

Jeśli oferta wydała Ci się interesująca, prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@softnet.com.pl

Przysyłając swoje zgłoszenie prosimy pamiętać o zamieszczeniu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SoftNet sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pana Tadeusza 2 moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, w zakresie szerszym niż określony w Kodeksie pracy.”


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą pracy. W odpowiedzi na otrzymaną aplikację prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zawartych w przesłanych przez Państwa dokumentach.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest SoftNet sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Pana Tadeusza 2, 30-727 w Krakowie, jako pracodawca.

 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:

 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku wyrażenia zgody, także w zakresie szerszym, niż określony w Kodeksie pracy oraz w kolejnych naborach pracowników SoftNet sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

 6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 6 miesięcy.

 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez SoftNet sp. z o.o.. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

 10. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 11. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 12. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 13. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną usunięte.

 14. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-maila na adres: iodo@softnet.com.pl

Kontakt


 

 

Skontaktuj się z nami

@

SoftNet sp. z o.o.

ul. Pana Tadeusza 2
30-727 Kraków

 tel.: +48 12 68 37 300
fax: +48 12 68 37 311

 e-mail: biuro@softnet.com.pl

Inspektor danych osobowych IODO

Agnieszka Pawlus
iodo@softnet.com.pl