Funkcjonalność systemu

Obsługa kredytów – system EuroBankNet Plus NT posiada rozbudowane, zaawansowane narzędzia ewidencji kredytowej obejmujące cały proces czynności kredytowych, począwszy od rejestracji wniosków kredytowych, poprzez obsługę ewidencyjno – księgową kredytów i wszystkich jego elementów, obsługę zaległości i upomnień, czynności windykacyjnych, aż do ewidencji kredytów spisanych lub umorzonych (bilansowo i pozabilansowo). Obsługuje również automatyczną spłatę z przelewów przychodzących.
 
Oferty kredytowe
Moduł podstawowy pozwala na wygenerowanie niezbędnych informacji kredytowych bez konieczności rejestrowania potencjalnego kredytobiorcy oraz bez konieczności zakładania rachunku. Funkcjonalność modułu pozwala określić wszystkie parametry potencjalnej umowy kredytowej, koszty i prowizję z nią związane, wygenerować terminarz oraz dane finansowe niezbędne do sporządzenia formularza kredytowego. Dodatkową korzyścią jest możliwość swobodnej edycji terminarza, co pozwoli na dokonywanie całkowicie elastycznych symulacji spłat kredytów.
Moduł rozszerzony pozwala na pełną obsługę ofert kredytowych.
 
Rachunek Powierniczy - jest rozwiązaniem służącym zabezpieczeniu transakcji pomiędzy klientami Banku i ich kontrahentami. Jest rachunkiem przeznaczonym dla developera, na którym mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne związane z konkretnym przedsięwzięciem developerskim.

Zapewnia bezpieczeństwo przepływu środków pieniężnych w przypadku przeprowadzania transakcji
o podwyższonym stopniu ryzyka oraz zwiększa wiarygodność stron transakcji jako partnerów handlowych. Gwarantuje, że środki wpłacone przez powierzającego zostaną rozdysponowane zgodnie z warunkami określonymi w umowie rachunku powierniczego.

W umowie rachunku powierniczego występują:

 • Powiernik - posiadacz rachunku uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi,
 • Powierzający - deponujący środki pieniężne na rachunku powierniczym,
 • Bank - otwiera i prowadzi rachunek powierniczy.

Wpłaty na rachunek może dokonać powierzający, natomiast wypłaty wyłącznie powiernik.
Produkt funkcjonuje obligatoryjnie przy wykorzystaniu systemu eCorpoNet i opcjonalnie może współpracować
z systemem eBankNet.
 
Obsługa depozytów - system EuroBankNet Plus NT posiada rozbudowane, zaawansowane narzędzia ewidencji depozytów obejmujące cały proces czynności związanych z założeniem rachunków bieżących, ROR i lokat, naliczaniem odsetek zgodnie ze zdefiniowaną kapitalizacją oraz pobieraniem podatku.
 
Definiowanie prowizji – system EuroBankNet Plus NT pozwala na automatyczne definiowanie prowizji od usług i produktów bankowych, z możliwością ich zdefiniowania jako stałej kwoty, procentowo,
z uwzględnieniem wartości minimalnych oraz maksymalnych. Prowizje mogą być definiowane syntetycznie do produktów bankowych lub indywidualnie dla Klienta. Dodatkowo można zdefiniować czas pobierania prowizji dziennie lub okresowo czy też uzależnić prowizję od ilości wykonanych operacji.
 
Obsługa zleceń stałych – pozwala na zdefiniowanie stałych zleceń takich jak:

 • spłata raty kredytu,
 • stałe płatności
 • księgowanie na lokaty overnight (m.in. dla jednostek budżetowych)
 • spłata karty kredytowej

 
Obsługa polecenia zapłaty – kompleksowa obsługa wraz z odmową
 
Moduł dla banku dłużnika obsługuje rozliczenia w formie polecenia zapłaty zarówno klientów indywidualnych jak
i instytucjonalnych. Ponadto pozwala na prowadzenie rejestru złożonych pisemnych upoważnień do obciążania rachunku klientów z tytułu poleceń zapłaty.
 
Moduł przeznaczony dla banku wierzyciela pozwala rejestrować umowy pomiędzy wierzycielami a dłużnikami, na podstawie których generowane są cykliczne obciążenia rachunku dłużnika. Dodatkowy system ewidencjonuje ewentualne komunikaty odmowy z odpowiednim kodem zwrotnym. Program umożliwia przeglądanie historii tj. wysłanych komunikatów wraz z ich statusem.
 
Obsługa rejestru zajęć sądowych i administracyjnych – służy do kompleksowej obsługi zajęć wierzytelności z rachunku bankowego. Dostępne w systemie funkcje pozwalają rejestrować zawiadomienia, które Bank otrzymuje od organów egzekucyjnych takich jak: ZUS, Urząd Skarbowy, Komornik. Zawiadomienia są rejestrowane na rachunkach pozabilansowych klienta, stan ich rozliczenia z organem egzekucyjnym jest dostępny w każdej chwili. Rejestr ten ściśle współpracuje z modułem „Operacje Dzienne”, który został wzbogacony
o nowy typ operacji służący do spłaty zajęć sądowych.
 
Faktoring – moduł ten umożliwia realizację skupu wierzytelności handlowych w trybie factoringu niewłaściwego. Nabywanie wierzytelności handlowych dokonywane jest w oparciu o otwartą „linię factoringową”. Otwarcie linii następuje poprzez założenie klientowi rachunku („skup wierzytelności”)
i dopisanie odpowiedniej umowy (określa się limit oraz generuje terminarz). Kolejnym etapem jest dopisywanie faktur. Otwarcie linii factoringowej i zarejestrowanie faktury pozwala na wypłatę środków. Spłaty wierzytelności powinien dokonać w określonym terminie dłużnik. W przypadku spłaty po terminie, ale przed upływem okresu windykacji, system nalicza dodatkowo odsetki karne wg oprocentowania konta rat zapadłych za dni powstałego opóźnienia. Spłacona faktura zamykana jest automatycznie.
 
Dodatkowo system umożliwia:

 • podpięcie karty wzoru podpisu,
 • obsługę rachunków masowych,
 • obsługę agencji,
 • obsługę dokumentów z kodami kreskowymi,
 • obsługę obligacji skupowanych oraz emitowanych,
 • księgowanie plików do kasy (np. listy zasiłków GOPS)