Funkcjonalność systemu EuroBankNetC

Analiza płynności:

System daje możliwość dowolnego definiowania bilansowych i pozabilansowych pozycji w zestawieniu płynności oraz definiowania własnych limitów, które będą później automatycznie kontrolowane. Można korzystać z naliczanych przez system współczynników zrywalności i odnawialności depozytów, osadu, przedterminowych i poterminowych spłat kredytów, kredytów nieobsługiwanych oraz depozytów niestabilnych.

Analiza ryzyka stopy procentowej:

Gromadzenie danych do pomiaru luki stopy procentowej możliwe jest w rozbiciu na pozycje definiowane przez bank. System umożliwia generowanie terminów przeszacowania w oparciu o bazowe tabele procentowe lub w oparciu o definicje kont. Na podstawie tych danych wyliczane jest ryzyko stopy metodą luki. Po wprowadzeniu prognozowanych zmian poszczególnych stóp procentowych naliczany jest ich wpływ na wynik banku.

Ryzyko walutowe

Program służy do monitorowania ryzyka walutowego. Istnieje możliwość tworzenia zarówno wydruków jak i graficznej prezentacji wyników zmienności, odchylenia, pozycji walutowych oraz macierzy korelacji poszczególnych walut. Opcja rewaluacji pozwala na przejrzyste śledzenie pozycji walutowych w przeliczeniu na złotówki. Istnieją możliwości obserwowania walutowego wymogu kapitałowego, definiowania, wyliczania i zestawiania limitów na poszczególne waluty. Program posiada możliwość przeprowadzenia backtestingu i strestestingu.

Raport o stanie finansowym banku

Przy pomocy tego narzędzia można analizować sytuację kapitałową baku. Wydruk przedstawia strukturę funduszy własnych i strukturę portfela bankowego. Oblicza wymogi kapitałowe oraz współczynnik wypłacalności banku. Przedstawia na wykresie strukturę aktywów i pasywów z podziałem na podmioty oraz badanie stabilności depozytowej. Program oblicza wskaźniki płynności. W rozdziale ryzyka stopy procentowej generuje sprawozdanie z luki stopy procentowej oraz prognozuje rozpiętość odsetkową. Posiada funkcjonalność dotyczącą zmian szokowych dla ryzyka stóp procentowych oraz symulacje zmian wyniku odsetkowego i przełożenie go na wynik finansowy banku. Program umożliwia wyliczenie ryzyka bazowego, marży granicznej oraz globalnej marży netto czy też progowej ceny kredytu.

Planowanie finansowe

Program umożliwiający przeprowadzenie procesu planowania bilansu i rachunku wyników na kolejne lata. Program jest w pełni definiowalny oraz wspomagany danymi z systemu EuroBankNet, co przyśpiesza prognozę wielu pozycji. Możliwe jest przeprowadzenie weryfikacji planu zakładanego oraz wykonanego w różnych przekrojach (kilka wariantów planowanych, wskaźniki finansowe, dynamika, urealnienie o inflacje itp.).

Definiowanie wydawnictw własnych

Moduł jest narzędziem pozwalającym na definiowanie dowolnych, własnych wydawnictw opartych o salda na dzień, średnie salda za okres lub obroty w okresie. Można też zliczać liczbę rachunków. Przy pomocy tego narzędzia zdefiniować można np. Bilans, Rachunek wyników, sprawozdania dekadowe, wyliczanie wskaźników i wszelkie inne wartościowe lub ilościowe zestawienia. Wydawnictwa naliczać można dla całego banku, dla wybranego oddziału lub dla wszystkich oddziałów w rozbiciu. Rozbudowany został o możliwość zestawiania obok siebie danych za kilka okresów w celach porównawczych.

Analiza zmienności - osad

Moduł służy do analizy statystycznej wybranego instrumentu i wyliczenia prognozowanych wielkości na podstawie uzyskanych danych kilkoma różnymi metodami, jak rónież implementuje metodę do wyliczenia osadu na depozytach stabilnych oraz urealnienia wynikami naliczenia luki płynności.

Scenariusze płynności przy zachwianiu przepływu środków

Moduł pozwala na definiowanie własnych scenariuszy, w których określa się sposoby wypływu i wpływu środków z/do banku w sytuacjach masowych wypłat depozytów. W scenariuszach tych określa się, z których rodzajów rachunków i w jakich wysokościach dziennych będą wycofywane środki i podobnie po stronach wpływów. Na tej podstawie program wylicza dzienne przepływy oraz określa, w którym dniu braknie środków.

Potwierdzenia sald

Oprogramowanie pozwalające na wydruk potwierdzeń sald, w estetycznej formie, w postaci graficznej, dostosowanej do drukarek laserowych i atramentowych. Format wydruków może być definiowany w banku. Program pozwala na definiowanie kont, do których mają być drukowane potwierdzenia. Drukowane jest potwierdzenie dla klienta, dla banku oraz lista. Format adresu dostosowany jest do kopert z okienkiem, można go zmieniać. Pliki z potwierdzeniami tworzone są dla każdego oddziału oddzielnie lub jeden łącznie dla całego banku.

Pisma masowe

Moduł pozwala szybko przygotować, wydrukować oraz wysłać dużą ilość pism do klientów. Generowanie zbioru klientów, do których mają być wysłane pisma, jest procesem bardzo elastycznym - system pozwala wygenerować zbiór na podstawie wielu kryteriów np. sald, obrotów, typów rachunków, dat otwarcia rachunków itp. Proces tworzenia formularza pisma jest bardzo intuicyjny i prosty. Może on odbywać się na podstawie szablonu stworzonego w MS Word. Wydruk pism jest możliwy na szerokiej gamie drukarek graficznych. Wygenerowane pisma mogą być zapisywane oraz zarchiwizowane.

RbzNet - monitorowanie ryzyka braku zgodności

System do zarządzania ryzykiem braku zgodności jak rónież do wsparcia monitoringu tego ryzyka. Program umożliwia rejestrację, prezentację i analizę danych w różnych aspektach m.in.: działań niezgodnych oraz analizę kosztów związanych z ryzykiem braku zgodności.