Systemy współpracujące z EuroBankNet

BankNet Proces - system udzielania kredytów

W ramach systemu EuroBankNet możliwe jest modelowanie procesu udzielania kredytu poprzez ustawienie odrębnych ścieżek odzwierciedlających rozmaite scenariusze adekwatne do procedur obowiązujących w Banku. Poprzez przydział operatorów do poszczególnych etapów w ramach procesów (przyjęcie wniosku, ewidencja danych w Systemie, analiza danych w Systemie i obieg dokumentacji zgodnie ze zdefiniowanymi ścieżkami, podjęcie decyzji kredytowej czy monitoring Klienta) system daje pełną kontrola nad przebiegiem procesu, np. pracownik nie ma możliwości pominięcia zaplanowanego etapu, ominięcia wymaganych dokumentów etc. Dla osób decyzyjnych dostępny jest podgląd rejestru zdarzeń czekających aktualnie na wykonanie przez pracowników. System daje pełen wgląd w historię procesu przetwarzania wniosków oraz pozwala generować i eksportować raporty operacyjne.

Niewątpliwymi zaletami systemu są:

 • intuicyjny, graficzny interfejs użytkownika
 • łatwy w opanowaniu graficzny interfejs administratora
 • bardzo szeroki zakres parametryzacji systemu włączając w to:
  • dowolną liczbę procesów kategoryzowanych wg typów
  • w pełni definiowalną liczbę etapów decyzyjnych i ich powiązanie w procesy
  • definiowalne sposoby oceny kredytobiorcy (w ramach oprogramowania SokNet)
  • definiowalne wzory arkuszy składanych przez klientów
  • definiowalne wzory arkuszy wynikowych
  • w dowolny sposób definiowane uprawnienia do funkcjonalności, procesów i dokumentów w systemie
 • funkcjonalność syntetycznej integracji danych z wielu dokumentów w arkuszach analitycznych
 • funkcjonalność wersjonowania i archiwizacji dokumentów oraz wzorców dokumentów
 • funkcjonalność wymiany danych z systemami zewnętrznymi, w szczególności EuroBankNet, co ułatwia utrzymywanie i aktualizację danych o Klientach w systemie.

System Oceny Kredytobiorców (SokNet)

System SokNet służy do oceny kredytobiorców instytucjonalnych i osób fizycznych. System pozwala na rejestrację okresowych sprawozdań wnioskodawców i kredytobiorców oraz wylicza wskaźniki finansowe dla podmiotu. Dane te prezentowane są jako raport na dany dzień, raport dynamiki za okres lub raport porównawczy z bazą wskaźników PKD lub wartościami wskaźników zdefiniowanymi przez Bank. Umożliwia rónież definiowanie wzorców wniosków, scoring. System SokNet umożliwia wydruk wniosków kredytowych wprowadzonych w systemie EuroBankNet w trybie on-line. System umożliwia definiowanie kilku wzorców wniosków.

Zaletą systemu jest współpraca z systemem EuroBankNet, co upraszcza rejestrowanie danych klientów i ich aktualizację w jednym miejscu, automatyczne wczytywanie wskaźników branżowych publikowanych przez GUS oraz możliwość definiowania własnych wskaźników i wzorów sprawozdań.

WindykNet - automatyzacja procesu windykacji klienta

Nowoczesny system do windykacji w pełni zintegrowany z systemem księgowym EuroBankNet.

Możliwości systemu WindykNet:

 • automatyzacja wielu procesów z zakresu windykacji,
 • rejestr i przeglądanie wygenerowanych pism dla kredytów,
 • podgląd prowadzonej historii windykacji kredytu,
 • sortowanie i filtrowanie kredytów według dowolnego parametru (na przykład: saldo zaległości, dni zaległości, liczba rat, aktualny status),
 • maksymalne ograniczenie błędów i pomyłek ludzkich w procesie windykacji,
 • kontrola zarządcza nad pracownikami działu,
 • zwiększenie skuteczności procesu windykacji.

CrmNet

Oprogramowanie wspomagające proces zarządzania relacjami z klientem. System CrmNet na podstawie analizy informacji zgromadzonych w systemie transakcyjnym EuroBankNet pozwala na trafny dobór proponowanych produktów bankowych do rzeczywistych potrzeb klienta. Wspiera procesy biznesowe poprzez swobodną segmentację, jest pomocny przy realizowaniu działań marketingowych oraz pozwala na ocenę skuteczności przeprowadzonej kampanii reklamowej. Pozwala ocenić zyskowność klienta, grupy klientów lub produktu.

Możliwości CrmNet:

 • zarządzanie relacjami z klientem na podstawie informacji zgromadzonych w systemie transakcyjnym EuroBankNet,
 • segmentacja klienta według wybranych kryteriów,
 • rejestrowanie kontaktów z klientem,
 • kalendarz zadań - przekazywanie zadań między pracownikami,
 • przeprowadzenie kampanii reklamowych dla wybranych grup klientów,
 • ukierunkowanie oferty na indywidualne potrzeby klienta,
 • generowanie korespondencji seryjnej według zadanych kryteriów (na przykład według zyskowności klienta) poprzez wygenerowanie pisma w formacie MS Word lub wiadomości e-mail.

CrmNet - moduł analityczny:

 • grupowanie klientów na podstawie różnych kryteriów (segmentacja),
 • przeprowadzanie kampanii reklamowych,
 • analizy dla Zarządu,
 • informacja o najlepszych klientach,
 • analiza produktów bankowych,
 • analiza klientów w rozbiciu na oddziały.

CrmNet - moduł operacyjny

 • przeznaczony jest dla osób bezpośrednio obsługujących klientów,
 • wspomaga prowadzenie kampanii marketingowych, sprawdza ich skuteczność,
 • umożliwia rejestrację i analizę zdarzeń z klientami (zadania, korespondencja, kalendarze...),
 • stanowi spójne źródło danych o produktach klientów,
 • pozwala na przydział indywidualnych opiekunów klienta.

REWONet – system oceny rentowności, efektywności i wydajności oddziałów banku.

Rozwiązanie wspomagające proces zarządzania rentownością oddziałów. System prócz możliwości wyliczenia klasycznych wskaźników rentowności potrafi przeanalizować źródła przychodów i kosztów banku. Produkt może być tak skonfigurowany, aby uzyskać informacje o tych cechach pracy oddziału, które są istotne w procesie generowania przychodów i kosztów dla całej organizacji. Oceniane aspekty pracy jednostki są wartościowane, co umożliwia na pokazanie tych cech pracy oddziału, które generują większą wartość dodaną. Wartościowanie umożliwia także okresowe porównanie efektów pracy jednostek z planowanych działań sprzedażowych lub marketingowych. Obliczona wartość każdej cechy jest dzielona na ilość etatów w danej jednostce. Takie rozwiązanie pokazuje efektywność pracy na jednego zatrudnionego w oddziale. Ostatecznie uzyskane wyniki są punktowane. Końcowym wynikiem jest zestawienie jednostek oraz ilości punktów, które one uzyskały.

System jest rozwiązaniem działającym w przeglądarce, co umożliwia dyrektorom oddziałów na dostęp do uzyskanych wyników.

Do działania systemu konieczne jest posiadanie systemu EuroBankNetC i CrmNet.